ÅRSMÖTE i SRK 28 feb 2021 kl 16.00

Alla SRK-medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till på Rist Gård
söndagen den 28 februari kl 16.00 till stadgeenligt årsmöte.
Vi kommer att ses utomhus för säker gemenskap.
Ta med egen fikakorg och sittunderlägg, kanske en filt. 
Vi sparar den goda smörgåstårtan till bättre dagar då vi kan fira
att vi får umgås. Vi hoppas vädret är oss nådigt!!

Tänk på att medlemsavgiften ska vara betald i god tid innan mötet!

Dagordning årsmöte 2021

1   Ordföranden förklarar mötet öppnat
2   Dagordningens godkännande
3  Val av ordförande för mötet
4  Val av sekreterare för mötet
5  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6  Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
7  Verksamhetsberättelse 2020
8  Fastställande av balansräkning
9  Revisorernas berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av ordförande på ett år
12 Val av ordinarie ledamöter på två år
13 Val av suppleanter på ett år
14 Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
15 Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen på ett år
16 Val av ombud på ett år att representera SRK vid huvud- och distriktsorganisationens allmänna möten
17 Fastställande av årsavgift 2022 (250/350/800 kr 2021)
18 Godkännande av verksamhetsplan
19 Ordföranden förklarar mötet avslutat

VÄLKOMNA