Dagordning till årsmötet 26 febr kl 19 i Rist

VÄLKOMNA till SRKs årsmöte!!

Dagordning årsmöte 2020

1   Ordföranden förklarar mötet öppnat
2   Dagordningens godkännande
3  Val av ordförande för mötet
4  Val av sekreterare för mötet
5  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6  Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
7  Verksamhetsberättelse 2019
8  Fastställande av balansräkning
9  Revisorernas berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av ordförande på ett år
12 Val av ordinarie ledamöter på två år
13 Val av suppleanter på ett år
14 Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
15 Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen på ett år
16 Val av ombud på ett år att representera SRK vid huvud- och distriktsorganisationens allmänna möten
17 Fastställande av årsavgift 2021 (250/350/800 kr 2020)
18 Godkännande av verksamhetsplan
19 Ordföranden förklarar mötet avslutat