Dagordning årsmöte 28 febr 18.30

Välkomna till Agneta o Janne i Grytstorp!
Anmäl din närvaro senast 21/2.

Dagordning årsmöte 2019

 1. Ordföranden förklarar mötet öppnat
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Verksamhetsberättelse 2018
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av balansräkning
 11. Val av ordförande på ett år
 12. Val av ordinarie ledamöter på två år
 13. Val av suppleanter på ett år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
 15. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen på ett år
 16. Val av ombud på ett år att representera SRK vid huvud- och distriktsorganisationens allmänna möten
 17. Fastställande av årsavgift 2020. (250/350/800 kr 2019)
 18. Godkännande av verksamhetsplan
 19. Ordföranden förklarar mötet avslutat