Dagordning Årsmötet söndag 25/2 kl 19 i Bullorp

VÄLKOMNA!!!

Dagordning årsmöte 2018

 1. Ordföranden förklarar mötet öppnat
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Verksamhetsberättelse 2017
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av balansräkning
 11. Val av ordförande på ett år
 12. Val av ordinarie ledamöter på två år
 13. Val av suppleanter på ett år
 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter på ett år
 15. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen på ett år
 16. Val av ombud på ett år att representera SRK vid huvud- och distriktsorganisationens allmänna möten
 17. Fastställande av ny årsavgift 2018. (200/300/700 kr 2017)
 18. Godkännande av verksamhetsplan
 19. Ordföranden förklarar mötet avslutat